Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


Lu crontu di "Maomettu"


Kyra e Mary
erani dui pizzinni vagiani chi abìani 'ià
passaddu li vintizincu anni. A lu vidé chi l'amigghi e li
cumpagni chi
pasthi s'erani cuibaddi e pasthi fatti
a iposi
o findanzaddi
tandu si diziani: cuiubaddi nobi
a
eddi parìa chi no v'era un caschùnu a caschuralli.
In veriddài caschùnu
anni prima s'era prubàddu ma non
era isthaddu aggradessìddu e cussì s'era un poggu ipastha
la bozi chi erani: "ischittéti"
cussì si prisintabani un
poggu che chiddi chi: "si crédini"
chisthu era seividdu
a dagalli in santa pazi.
Accò chi li pinsamenti ani posthu manu a mattanàlli
e
la timòria di no pudéssi cuiubà si fazìa sempri più greba
e 'ugna dì chi passàba parìani più dì. Chisthi pinsamenti

l'impigniani a punìssi l'ambasciadori: candu a un'amigga
o candu a un parenti di chisthu o chiddu giobanu chi a e-
ddi piazìa o podìa anda be'. Nemmancu chisti imbasciadori
ani arreggàddu frattura bona!
Ma paintantu lu tempu fazìa lu cussu sòiu
cussi erani
giumpenti li trenta
e lu pesu d'aimbarà vagiani vecci li
tuimmentaba.
Kyra chi
abìa casche annu di più
intindìa più primu-
ra di Mary
pruponi di invucàssi a Zia Bainzaluisa. Chis-
th'era una chi fazìa li:"Casthi"
a la cari s'invucabàni
tutti chiddi chi cridìani d'asse ischarrugnaddi.
Si pònini d'accosdh'e trùbbani a la casthaggia. A ora
tasdha pai no vidélli nisciunu
cumenti tandu si usaba dì
a ori di bugiu: "Allora chi no ti cunnoscia nisciunu"!
Zia Bainzaluisa
bedda cumprìdda li fazi accumuddà i' un
appuséntu disdhinaddu a li "pigliaddi pa' lu fondu!".

E li prigonta paicosa erani giunti
in che cosa li pu-
dìa seivì. Li pizzinni si figiurabani tra eddi
una aise-
ttendi chi abùssia fabiddaddu l'asthra
Kira dezzìdi chi

fabedda edda: -Eh
figiuria
vuraristhiami sabbè si risc-
imu a cuiubàzzi
acchì pari chi l'omini no zi zéschiani

eh
abaristhiami vurudda sabbé lu paicosa
tantu. pa' sab-
bé - La femina cumprendi
piglia lu màzzuru di li casthi

dizéndi:-Abà v'accunténtu e vidimu cosa zi dìzini- Accò
chi la magliaglia s'ischùdi un'allisgiadda a la baibba e
ischumenza a entra li casthi. Dabbòi d'una bedda misciaré-
dda
entra a ipaglì una castha infìra a l'asthra e intantu
intantu n'ischasthàba una: -Millu
millu lu cabagliéri
e
beddu pumpòsu
eh
l'asthru puru è arribéndi
vi so' tutti
e dui. Parò
ve una vaddi
un canàri chi li feimma un poggu
e li fazi pesdhì tempu
ma voi no vi pesdhiaddi d'animu

e abaréddi a vide chi arrìbini- Li dui pizzinni vurìani sab-
bé cantu tempu vi vurìa pai pudé cunuscì chisthi cabaglié-
ri chi dubìani venì da inchiddàra di la vaddi. - Eh
cari
figliori
no aggiaddi pressa
tantu no s'ipìri
si fùssia
isthaddu "Cuccù"
si sarìsthia ipirìddu ma
no è cuccu!-
Li dui no abìani cumpresu lu paragóni cussì prigontani
cosa v'entrazìa lu "Cuccu"
e cosa no s'ipirìa? - Eh
mi

vurìa dì chi
no si guastha la cosa... già ve tempu
miré
chi già n'abéddi caminu addananzi
e sinnò
féddi che lu
contu di "Maomettu". Li pizzinni s'abbaiddani appari che
prigunténdisi:- Ma tu
chisthu Maomettu a lu cunnòsci- E
l'asthra: - Bo
e chi ni soggu eiu caré chisthu?- La cast-
haggia s'abbìza chi li pizzinni no cunnòsciani lu Curànu.
E cussì l'ipiéga la morari: -E un modu di dì
pari chi lu
Maomettu fùssia asetténdi cumenti a voi
ma un'asthra cosa

ma
no è la cosa
chi fazi la difarenzia
eddu aisettàba
chi lu monti fùssia giuntu da eddu
e aisettà aisettà ma
lu monti no vinìa mai
tandu ha dizzìsu di anda eddu
e
cussi
è giumpìddu a l'intentu soiu. Abà si voi abéddi a
trabbànu un'intentu e no vuréddi aisettà
feddi cumenti
ha fattu Maometu. Si li chi
seddi aisetténdi no si mòb-
ini
andéddi voi da eddi. Miré!-
Ma pai eddi
vi vurìa càsche cosa di più
càsche cun-
sigliu
umbe
- più pratiggu
a la manu
e a ca pasthi era
lu canàri
o la vaddi
chi v'era di attrabìssà
pai pudé
agattà chisthi cabagliéri disizàddi chi
edda dizia.
La casthaggia
pa' guadagnassi l'isthrìna
li dinà
li
dipòni lu cosa dubaristhìani fa': -Me figliòri
no dubar-
ìsthia assé eiu
a imparavi lu caminu ma
si figiuréddi

canti so'
li paisani vosthri chi so' escìddi a trabaglià
fora
candu a l'osthi o in asthri trabàgli e tutti si so'
cuiubàddi
e dabbòi
figiuréddi a noi fémini
no zi fuggi
nudda
candu lu vurému. Noi lu chi vurému lu zischému
è
l'agattému sena chi n'àggiami vaighogna
eiu aggiu sempri
ditu: li fémini semu cumenti la gésgia
si no vi dizi la
messa lu preddi
vi dizi la messa lu fraddi; ma senza la
messa no vi sabbému isthà! E ammintéddibi chi
noi semu

chiddi chi azzendìmu zentu e una isthearica sempri cu' lu
mattessi luminu! E isthéddi assussìgàddi
no aggiaddi la
pressa
tantu già vinné pai voi puru-.
Li dui vaggiàni
prima di tandu no erani mai andaddi a
la zurràdda
da la vostha
puru di pudéssi cuiubà si so'
avviaddi a trabaglià fora
a inchiddàra di la vaddi di un
loggu ditu: Logulentu; e si so' cuiubàddi eddi puru. Cussi
sia binidettu
l"innommu di Maomettu!

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLU CONTU DI MAOMETTU
Sezione
AutoreFrancesco Dedola
NomeC2003008
Anno2003 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2003 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto