Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

In Primo Piano

ARCHIVIO DEL PREMIO

TESTO

S’ISPIJU

Ite paret, s’illughinat d’isperas

uv'est custa figura istilitzada

ardimentosa e lughida s’ojada

chi ispritzat orgogliu e fieresa

bafos lisciados chin delicadesa

manizos bonos e bonas maneras

sa sarda limba tenet in fermentu

pro esprimer afetu e sentimentu

 

carchi virtude chin carchi difetu

mischiat in sa matessi pantomina

ca non bi naschit rosa senz’ispina

de su sardu mantenet s’aghentinu

puru s’istat lontanu pro destinu

ammitit puru chi no est perfetu

in sa cultura sarda at unu impignu

e faeddat cunforme a su designu

 

non zedet si in mente at un’idea

no s'arrendet si cheret una cosa

ca in coro si la rendet pretziosa

bastat chi lu ripaghet chin onore

non l’interessan fatica e sudore

mancu s’istat pro annos a pelea

si sonniat fiorinde cudd’ispiga

ue dogni manu s’atringhet amiga

 

non lesinat azudos e cussizos

como chi s’avicinat sa vetzesa

moderande sa tassa e i sa mesa

s’imbetzat virtuosu e elegante

in limba sarda giogat a s’istante

cumbinande moinas e abizos

ca brullat chin nepodes e livrìa

a tocos de proverbios e poesia

 

sa limba sarda nat est visìone

raighina santa de patria nadìa

declamat libertade e autonomia

in s’istoria balente che l’imprea

in lumene de Lussu e d’Arborea

pro fagher sa Sardigna nazione

gai suspirat, rientran a dimora

sos fiores chi sun bolados fora

 

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo

S’ISPIJU

Sezione Tra poesia e Cantigu
Autore Lorenzo Brandinu
Nome  
Anno 2023
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore ATHENA SRL
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2023
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo  

ARCHIVIO DEL PREMIO

TESTO

Bringhisi disiciatu

 

Un bringhisi disiciatu*                          

bruddhichiggja* illu me' cori,               

di cantallu lu me fiori

n'àggju gjustu lu muttiu*,                     

l'ea curri illu sò riu*                               

e s'avvelti la casgiòni*.                       

Focciu chisti paragòni

palchì bramu li to' sendi*,                 

speru chi tu mi cumprendi,

candu ti 'icu* mi cunsolu                

no ti palghia un zirriolu*...                   

chist'amori c'àggju in pettu

mùstru sinzeru l’affettu,

chi no socu casticatu*                             

si m'imbolu* innammuratu,                 

dicjaratti* 'olarìa**                               

lu me' spiciu a malaìa*                          

pochi 'olti lu pilmetti*,                      

siddhu però vi rifletti

chist'è pura 'iritài*.                                

Eu pensu chi tu sai

ma no milla dai 'inta*,                       

àggju la me' cara tinta

ruiu com'un focu accesu...

l'imbaràzzu ch'è cumpresu,

s'avvilguiggj'a primma 'ista*                

tantu c'abbassu la crista*                      

come colciu* svinturatu.                         

Si m'aristi avveru amatu

lu 'entu aria in faori*,                           

 

bruddhichiggja illu me' cori

un bringhisi disiciatu.

 

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo

Bringhisi disiciatu

Sezione Tra poesia e Cantigu
Autore Andrea Columbano
Nome  
Anno 2023
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore ATHENA SRL
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2023
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo  

ARCHIVIO DEL PREMIO

TESTO

Custu modellu noitolu

(ses revessu)

 

Si unu pagu mi ‘enit cuntzessu

imbio su modellu a nou fatu

e si l’agradessides bos so gratu

cust’umile antigu ses revessu.

Betzu ca no at bidu su progressu

ma lassadu non cheret in olvidu,

betzu ca su progressu no at bidu

ma in olvidu non cheret lassadu.

Deo so pagu avetzu e atrassadu

e po custu bi gherro e bi peleo,

pagu atrassadu e avetzu so deo

ma bi peleo po custu e bi gherro,

e leo gustu a sos versos ch’isterro

sentza ischire si dogni versu est giustu,

a sos versos ch’isterro leo gustu

e sigo gai fintzas a serrare.

Primu fiore

no isco abberu s’at a cuntentare

cun d’una appena de seru m’arrisco,

s’abberu a cuntentare at no isco

e m’arrisco cun d’una appena ‘e seru,

a cuntentare s’at no isco abberu

però cun seru gia m’arrisco appena.

che Ippocrene non bundat sa vena

tando su versu bene non l’atundat,

che Ippocrene sa vena non bundat

tando su versu non l’atundat bene,

ca no bundat sa vena che Ippocrene

gai peldet su tonu cun s’istile.

 

segunda retroga

Si unu pagu mi enit cuntzessu

------------------

custu ses revessu antigu e umile.

 

segundu fiore

Mantenzo ancora abeltu su fraile

tzeltu e siguru dao su chi tenzo,

abeltu su fraile lu mantenzo

su chi tenzo siguru dao tzeltu,

su fraile mantenzo ancora abeltu

e su chi tenzo dao de siguru.

po chi non sia de rimas maduru

chi poesia che pigat in chimas,

po chi non sia maduru de rimas

chi a chimas che pigat poesia,

po chi maduru de rimas nos sia

ne de sas musas risulto amigu.

Ultima retroga

 

si unu pagu mi enit cuntzessu

---------------------

custu ses revessu umile e antigu.

 

Ultimu fiore

App’a dare su meu azigu azigu

augurare a su mundu intreu,

azigu azigu appo a dare su meu

totu intreu su mundu augurare,

su meu azigu azigu appo a dare

augurare a su mundu intreu totu.

Sos chi sunu pianghinde a fiotu

e morinde bi nd’at pius de unu,

sos chi a fiotu pianghinde sunu

e de unu bi nd’at pius morinde,

sos chi sun a fiotu pianghinde

pius de unu morinde bi nd’ada.

In sa terra chi pagu e nudda dada

ne pane, ne chibudda, solu gherra,

in ue pagu e nudda dat sa terra

solu gherra, ne pane e ne chibudda,

in ue dat sa terra pagu e nudda

ne chibudda,ne pane, gherra solu.

Custu modellu meu noitolu

lis diat totu s’ispera e sa proa:

sa bona solte de nudda los brivet

e dae cras che santa lis arrivet

serena dogni abreschida noa.

 

 

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo

Custu modellu noitolu (ses revessu)

Sezione Tra poesia e Cantigu
Autore Angelo Maria Ardu
Nome  
Anno 2023
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore ATHENA SRL
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2023
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo  

ARCHIVIO DEL PREMIO

TESTO

A is musas bellas

Calliope sa musa prus amada

e fut de totu is musas sa reina

digna custod’e s’épica poesia.

 

Oraziu intendit cudda melodia (Odi III, 4. v5-8

de s’àcua, de is mitzas, currentina

totu de bellas nodas ricamada.

 

Apollo, cun sa lira totu ondrada,

fut su custodi, setziu in sa cadira

de Delfi ch’iat tentu manna lodi,

fut, cun sa sorri Artémida, connotu.

Apollo, cun sa lira ondrada totu,

fut su custodi setziu in sa cadira,

ondrada totu, Apollo, cun sa lira

in sa cadira setziu fut custodi,

de Delfi ch’iat tentu manna lodi

connotu cun Artémida sa sorri.

A bosu, bellas musas, bollu aporri

tremendu e premurosu tot’is scusas,

aporri bollu a bosu bellas musas

tot’is scusas tremendu e premurosu.

Su versu bollu tessi armoniosu

e ddis intregu amori e su rispetu.

 

                   Primu frori

M’intregais cun costantza e affetu:

su coraggiu, su spéddiu, sa sperantza

po cussu musas si torru s’omaggiu

ca su chi si domandu non negais.

cun costantza e affetu m’intregais:

su coraggiu, su spéddiu, sa sperantza,

m’intregais cun affetu e costantza:

su spéddiu, sa sperantza, su coraggiu,

po cussu musas si torru s’omaggiu

ca non negais su chi si domandu.

Cun passu timorosu sempri bandu

e custu versixeddu oi si lassu,

sempri bandu cun timorosu passu

e si lassu, oi, custu versixeddu.

O musas mi ndi spollu su capeddu

po s’intregai su distintu onori.

 

           Segunda arretroga

Calliope sa musa prus amada

--------------------------------------

e ddis intregu rispetu e s’amori.

 

 

 

 

            Segundu frori

In s’artura Elicona mannu arbori

cun sa mitza Ippocreni àcua pura;

in Parnasu Castàlia tenta beni,

inguni is musas tenint una trona.

Mannu arbori in s’artura d’Elicona

cun sa mitza Ippocreni àcua pura,

arbori mannu in s’Elicona artura

àcua pura in sa mitz’’e Ippocreni,

in Parnasu Castàlia tenta beni

inguni is musas una trona tenint.

A s’arti, a sa sciéntzia apartenint

e totus beni unias pigan’ parti,

apartenint a sa sciéntzia i a s’arti

e pigan’ parti totus beni unias.

Apollo su custod’’e is armonias

una cantzoni intonat alluegu.

 

          Terza arretroga

Calliope sa musa prus amada

-------------------------------------------

S’amori e su rispetu ddis intregu.

 

          Terzu frori

Sa bella musa po primu collegu

Talia, ’e sa cumédia, sentinella,

Melpomene a su cantu ’e sa tragedia

po s’elocuéntzia a Calliope stimu.

Sa musa bella collegu po primu

Talia,’e sa cumédia, sentinella,

po primu collegu sa musa bella

Talia, sentinella,’e sa cumédia,

Melpomene a su cantu ’e sa tragédia

stimu a Calliope po s’elocuéntzia.

Clio sa prima e po riconnoscéntzia

a Giacintu at generau cun stima,

e po riconnoscéntzia, Clio, prima

a Giacintu at cun stima generau.

Su sulitu Euterpe at imbentau

che imbentori tenit su diritu,

imbentau, Euterpe, at su sulitu

e tenit su diritu ’e imbentori.

Eratu in poesia po s’amori;

Urania avatu po s’astronomia,

Eratu po s’amori in poesia

Urania po s’astronomia avatu.

 

 

 

 

 

Tersicora sonat in modu gratu

cun sa cetra chi cuntentesa donat,

Tersicora in modu gratu sonat

cun sa cetra chi donat cuntentesa.

Polinnia cantat sempri cun finesa

s’eroismu su sacru e non si spantat,

Polinnia sempri cun finesa cantat,

e non si spantat, sacru e s’eroismu.

A donniuna sena di egoismu

is grecus ddas onorant po fortuna,

e sena di egoismu a donniuna

po fortuna is grecus ddas onorant.

In s’Elicona e Parnasu dimorant

de lau e murta portan’ sa corona,

dimorant in Parnasu e s’Elicona

e portan’ sa corona ’e murta e lau.

Pedu scusa ca s’apu nomonau

speru mi ddu cuncedat dogna musa,

ca s’apu nomonau pedu scusa

dogna musa mi ddu cuncedat speru.

 

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo

A is musas bellas

Sezione Tra poesia e Cantigu
Autore Dante Erriu
Nome  
Anno 2023
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore ATHENA SRL
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2023
Copertura Logudoro, Sardegna Italia
Diritti Comune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo  

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto