Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 
Tags: ,

Informazioni sull'opera

TESTO


Babilònia

Su noti iat fatu logu a is primus isperas de luxi pintendi is airis
a orienti e lassendi crocau su celu a s'atra banda. In-d unu
campu arrodiau de su desertu
sa brenti segura de un'aèreu iat
angiau piciocus fatus a sordaus
trabballadoris de paxi bistius a
gherreris. Unu avatu a s'atru ndi fiant bessius
insurdius po su
trèulu forti de s'arrolliu de is motoris
a ermetu beni strintu in
sa braba po amparai sa conca tùndia e ispilia
totus cantus beni
imboddicaus in su corpetti contra-balla.
Issu puru ndi fiat calau
a barsaca a coddu i a fusili in manu

amostendi seguresa po sa primu missioni cosa sua. Chi
s'ùrtima puru iat a essi stètia.
Nemancu fatu su primu passu in sa terra grega e sica
chi giai
is ogus a pitzus d'iat postu Issa
Sa chi segat dònnia acàpìu

liendiddu beni po ndi podi torrai a si du pigai calincunu mesi a
pustis. A tempus.
In-d una di' cumenti a is atras fut
nàscia a suta de un'orizonti
serrau de is arremòrius de gherra e de is atìtidus tristus chi
levànt a sa vergantza.
De su desertu tiràt unu bentu crispu
callenti che fogu.


Unu bentu avesu a si ndi tragai avatu tupas ispinadas e
mulinadas di arena fini e puntuda. Un'arena maca
chi pagu
nc'iat postu a ndi furriai a stresura
scuressendi su soli e faendi
calai su noti torra.
A suta de s'umbra longa de sa Zìgurrat fiat Issa
Sa chi umbra
no fait
abetendiddu po di setzi acanta
a ferrus beni acutzaus

pronta a di segai su filu
luegus chi s'ùrtimu granu di arena ndi
fessit arrutu in sa clessidra chi medit su tempus.
De una bomba fraigada a sa lestra
cun tìrria e disisperu
iat
pigau sa forma custa borta Issa
Sa chi portai milli e una
carota. Unu striori iat intèndiu issu
cumenti un'araxi astragau
de monti niau.
Unu corpu sicu
sentz''e du lastimai.
A issu
che a is atrus candu a dòpiu sonat s'ora de sa dispedida.
A issu
chi aintru de cudda tzrega de sordau
po sorti no nci fiat
arrutu
ma po s'apretu. A issu
chi nisciuna duda iat tentu a nci
artziai a s'aèreu mòviu de su petrollu arrefinau acanta domu
sua. A issu
chi de cudda cria in sa cea spèrdia in mesu a su
desertu
sinniau e sentz''e orba ndi fiat bessiu.
Candu totu su sànguini iat acabau de derramai infustendi
un'arena dònnia di' prus arrùbia
sa manu d'iat donau Issa
Sa


chi sempri at tentu sa cara de unu sordau partiu de domu e
mai torrau
po du acampangiai anch'est sa turri chi celu e terra
s'atòbiant imparìs a totus is lìnguas de su niundu.
Arrìbaus chi fiant
a manu tenta iant pigau po una scalera
longa
chi a is ladus teniat dus murus artus de perda bianca

prenus prenus de fueddus iscritus. Is contus e is versus de is
òminis e de is fèminas passaus de innia fiant. Is vidas
is
prexus e is dolus
is amentus de totus is gentis de su mundu. Is
benturas nàscias e mortas a suta de s'umbra de cudda turri

arrichesa e curpa de is gentis
destinadas a no si cumprendi
mai a pari
fintzas a s'ora de pigai sa scalera longa chi addia
portat.
A bellu a bellu si fiat postu a ligi
imparendi dònnia lìngua chi
a s'acabu stràngia no fiat prus. Dònnia contu o poesia
cumintzàt cun su fueddu chi iat serrau su versu de ainnaintis

cumenti chi totus is istòrias a una sola ndi torressìnt e chi
po
imoi
nd'acabbèssint in sa parti de muru ancoras biancu
chi a
issu e totu fiat abetendi.
Issa
Sa chi segat is cambas a su tempus
giai si ndi fiat andada
a ndi pigai su chi
pustis a issu
iat'ai dèpiu adelantai sa stòria
de is istòrias
lassendiddu ingunis
parau
faci a s'ùrtimu contu
iscritu de sa manu de una fèmina
bocia in su mentras chi fiat


pigliendi abba de una funtana bècìa: «Una borta a custa
funtana da connosciant in dònnia partì de su mundu e
d'arremonànt is boxis prus bellas chi s'apat arregalau Allàh

santu siat sempri su nòmini suu. D'anti cantada is Arruàt (1) de
su desertu illacanau
candu sètzius a ingiriu de su fogu
abetànt
su lugori de sa luna. Nd'ant scritu is poetas de sa corti de su
palàtziu de s'urrei chi acumpangiaus de su sonu craru de su
liutu
si faiant furai is versus de unu bentu bardaneri chi
moviat is montis di arena. Ca un'àcua durci e cristallina ndi
bessiat de cudda fontana
pari a sa chi currit in su Kauthàr (2). Su
sidi ndi bogàt e s'arrexonu a is òminis torràt. Una mitza
sentz''e acabu fiat
chi is antigus nd'arrosiànt is giardinus prus
bellus e mannus chi òmini apat biu mai. Tandu sa terra fiat
cumenti unu tapissu pintau de milli e unu frori
e su mundu fiat
arricu de dònnia spètzia de frutu durci e saboriu. Imoi is sànias
pùrdias (3) bufaus e su frutu marigosu de su Zacùm (4) papaus
ca is
matas anti sicau e no dònant prus nudda
de cantu salia nd'est
bessia cust'àcua po mori de totus is làgrimas derramadas de sa
genti avesa a su disisperu.»


Su disisperu oi est andau a fai cumpangia a is gentis de sa
natzioni aundi scurigat su soli
fata de bucas chi bufant
làgrimas
pitziosas che sali in-d una feria oberta
in su trincu
antigu e mai sanau. Unu prantu sentz''e fini
chi ndi bessit de
is ogus unfraus e stracus de castiai
e de circai de cumprendi

su chi de unu fillu
de unu sposu
de un'amigu nd'est abbarrau.
Una bandera beni pinnicada
una medàllia a cruxi
unu
capeddu arrimau; dus francus de prèmiu po ndi comporai is
mellus froris de betiri a campusantu
anch'est sa losa de
màrmuri friu
in mesu a is atras milli; una mariposa alluta po di
essi gomai in su noti nieddu.
E una fotografìa
apicada a suba de su nòmini suu a lìteras di
oru
chi nc'est issu a divisa bona
sa cun is gradus e is
mostrinas luxentis.
Sa chi d'anti postu puru po du torrai a domu aintru de unu
baullu de castàngiu amantau a bandera i a froris biancus. Sa de
is atòbius e de is tzìrimònias. Sa de is fueddus ipocritas e de is
sentimentus sitzillus. Sa de su dolu
de su lutu. Sa de Sa
Morti
chi est bènnia a si du pigai in sa meria de Babilònia

aundi sa tzivilidadi est nàscia i aundi morit dònnia di'.

1 Ruwat = pastoris cantadoris
2 Kauthàr
Kawthar = frùmini de su Paradisu
3 Bebida de is dannaus in s'escatologia musulmana.
4 Zaqqum = mata de s'Inferru

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo BABILÒNIA
Sezione  
Autore Carlo Mulas
Nome C2006009
Anno 2006 
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore TecnoService
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2006 
Copertura Italia, Sardegna, Logudoro
Diritti Comune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo  

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto