Assoliendi in sa spunda 'e s'istadi
apu trisinau passus notzentis
in s'oru 'e una salina streminada.

 

Unda morta, logus de solidadi...

 

Fradi, is ogus
chi ariseru in s'arta barandillia
t'ant arrisiu,
ant connotu pesadillia e prantu.

 

Imoi sunt cantu 'e sderruta
chi a fogu mi sinnat sa cara
abruxada
de is bortas chi seu arruta
pesendimindi bianca de sali.

 

Aperdada spera...

 

Fortzis cras ant ' essiri bandera
in su bentu, luxenti 'i avolotu
a sa strossa 'e sa terra stimada,
tzerriu de feli di aciotu
a s'astori chi improsat sa cria.

 

Ma òi sa manu mia
a sa fraci abbrigada 'e su bisu
s'est alliagada. Tui, fradi,
mi dd'as sanada, torrendimì
s'arrisu e spartzendi
s'amori po su matessi frori.

 

E si in sa cara intzertas
repentina callendisì
un'umbra 'e scuriori,
no ti domandis
cantu acua 'e salina
ingenugada ap'a depi bufai
finas a mi pertungi pramu e laras
e cantu caras ap'a pagai
speras giai sicadas
in su maladitu sidi perdali
de custa marigosa
lacana 'e sali.

 

Paola Alcioni (Assemini)
1° premio 2003 (Sezione poesia sarda inedita «Antonio Sanna»)