Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


Anzones chi torrant a s'ama


Su trenu siche est apartendhe dae Bologna et est currindhe a tota fua. In dunu
iscurpartimentu
duos piccioccos e duas piccioccas
sunt impignados in divescios
intrattenimentos. Unu est legindhe una rivista de automobiles
in limba tedesca
e.i s'ateru
est iscurtendhe sa radio
senza chi sos ateros afaca a isse iscant ite programma siat
intendhindhe. Una de sas duas giovanas est legindhe unu liberu iscritu in inglesu e.i s'atera
est isfogliendhe unu giornale de moda iscrittu in italianu. Dogni tantu sa mirada issoro
andhat a sos logos chi su trenu est attraessendhe.
In s'istatzione de Firenze
in su matessi iscumpartu
bintrant ateras duas pessones

distintas
ma de una tzerta edade. S'omine
assentadas duas valigias mannas e una buscia
de biazu
dimandhat a sa femina: - Inue ti cheres setzer
a ojos o a palas de s'andhera de
su trenu? - Issa non resessit a rispondher
ca sos jovanos sindhe pesant reos cun lestresa

comente chi lis esserat lompida punta de puntolzu a nadigas. Su pius pitzinnu
totu
istontonadu
sighit sos movimentos de su frade pius mannu
leendhesindhe sos tapos dae
sas orijas. Su pius mannu
reu adananti de sos urtimos arrivados
narat: - Ma
bois
faedhades a su matessi modu de babbu e de mamma nostra! - Sas duas piccioccas
chi
aiant serradu liberu e giornale e si fint abbaidadas in cara a su faedhare de s'omine

candho intendhent su giovanu narrer gai
no ischint si piangher o rier de cantu sunt
ispantadas. Cussu faedhu est nodidu a issas puru
mancari siat sa primma borta chi sunt
benindhe in Italia dae s'Australia.
Passadu s'ispantu sos chi fint reos si setzint e cumintzant a fagher connoschentzia.
E gai: dae inue
a inue e chie sezis
iscoberrint chi sas raighinas issoro sunt in sa matessi
bidha e chi sunt guasi parentes. Sos duos anzianos sunt benindhe dae Isvizzera
inue si fint
sistemados dae pitzinnia
candho fint partidos dae sa bidha issoro
apena isposados
in
chirca de trabagliu. L'aiant aciapidu e s'aiant fattu
in cussa terra furistera
domo e famiglia.
Dogni tantu torraiant a sa bidha nadia
a sos affettos e a sos ammentos de su tempus
passadu. Sos fizos
comente e.a issos
narant chi s'intendhent
e sunt
tzitadinos Isvezeros

ma sardos in su coro
in su faedhu e in sas abitudines.


Sos duos giovanos narant chi sunt benindhe dae s'Inghilterra. Su babbu fit andhadu
a iniee pro tribagliare in miniera. Pustis de pagos annos
at detzisu de si cojuare cun cussa
cara culumba chi
cun su coro in pena
aiat lassadu sola in sa terra sua. - Non sunt torrados
de frecuente in Sardigna
- narat semper su pius mannu chi si jamat Paulinu
- però nos ant
semper faedhadu in italianu e in sardu
ca cheriant chi aeremus ischidu bene sas duas
limbas de su logu issoro e chi issos cunsideraiant
e cunsiderant
una siendha chi si perdet
si non si pratigat -.
Sas signorinas
superada s'emozione e assutadas paritzas lagrimas de cuntentesa

bintrant in s'arrejonu comente chi esserant tra zente connota dae meda. Narant chi su
babbu aiat leadu su caminu de s'Australia e
candho at bidu chi bi fit su tantu de bi
campare
at detzisu de s'isposare cun duna pisedha de sa idha sua. "At innamoradu pro
iscrittu"
narat sa pius manna
ripitindhe su chi naraiat su babbu
cun literas chi istentaiant
at arrivare, s'est fidantzadu e isposadu in procura, proite tandho sa femina non podiat
andhare a inue fit s'omine senza esser isposada
.
Gina
sa sorre pius pitzinna
non resessit
comente li sutzediat semper candho
intendhiat cussu arrejonu
a trattenner su risu
ma sos ateros non la lassant sola e rient
tottu umpare
antzianos e picioccos
ca tottu cumprendhent chi oe cussos modos de
pensare sunt fora de moda.
- Tandho si pensaiat gai e fint cussas sas usantzias! - narat sa femina antziana e
sighit: - Già l'aia ischidu chi si fint isposados in procura
ca in bidha non fit capitadu mai chi
un picciocca
in logu de s'isposu
s'esserat isposada cun su sogru. Pro cussu
oe timis
narrer
aiat fattu notitzia e l'aiant contadu a nois puru candho fimis bennidos prò nos pasare -.
Sighint a rier e non podiant fagher ateru proite sa cosa fit deaberu curiosa
siat oe che
deris.
Non lis fit ancora passadu de tottu su risu chi su trenu fit lompidu a Roma. Incue
tevente lassare su trenu chi curret a totta fua e attraessare unu bellu tretu de s'istatzione
pro leare su trenu chi andhat a inue partit s'aeroplanu.
Garrigos de valigias e buscias andhant tottu umpare comente chi siant una famiglia
sola. Lompidos a Fiumicino ponent in regula sos biglietes e cunsignant sos bagaglios. Una


boghe chi si faghet intendher dae tottu narat che s'aero pro s'Alighera tenet un'ora de
ritardu. Dadu chi b'at pius tempus de cantu pensaiant si setzint e sighint a chistionare in
sardu. Cussu arrejonare lompet a sas orijas de ateros chi sunt arrivendhe e
comente
attirados dae calamida
tottu sos chi arrivant si frimmant e bintrant in s'arrejonu. Sa cumitiva
diventat semper pius manna. Sos urtimos arrivados dimandhat a chie est già inie chie sunt

dae inue sunt benindhe
e gai sighindhe. In duna: s'ora de ritardu servit pro sighire a fagher
connoschentzia. Oramai sos chi tevent leare s'aereoplanu pro s'Alighera sunt medas e
pro
su pius
sunt sardos e
comente est naturale
sunt de su "cabu de subra". Tzertos istentant
a faedhare in sardu proite in domo lu faedhaiant pagu
ma tottu cumprendhent bene
tantu
chi distinghent de cala parte sunt e fintzas de cale bidha est su modu de faedhare.
A unu tzertu puntu benint paritzos giovanos e unu de issos giughet una chiterra
chi
non si podet cuare. S'organittu e ateros istrumentos
ant a narrer poi
che sunt intro de sas
valigias. Los aiat invitados unu Circulu de Sardos de su Continente e fint torrendhesindhe

pustis de aer passadu paritzas dies de cuntentesa particulare
in cumpagnia de sardos
disterrados
chi s'intendhent pius sardos de sos chi non si sunt movidos mai dae sa
Sardigna. Sa chiterra ischidat disizos e ammentos antigos de serenadas e festas. Dadu chi
arrejonare in medas
o cantare
semper bacanu faghet
si passat a sonos e a cantigos. Tra
sos medas trallalleras e muttos
unu de.i custos paret chi piagat meda e narat goi: "Sos
anzones gioghendhe current a totta fua poi torrant a s'ama
già lu cheria intendher dae sa
'uca tua s'est beru chi mi amas".
Su chi l'at intonadu est tiu Mimmia
cussu signore distintu chi fit pigadu a su trenu in
s'istatzione de Firenze. Pustis de tantos annos aiat torradu a cantare
cun sa matessi
passione de una 'orta
cussu muttu chi cantaiat in sa carrela de Chicca
candho

innamoradu
ma ispiantadu e chenza trabagliu
non podiat pretendher chi Chicca l'aerat
isposadu. Però isperaiat chi issa non si esserat impignada cun atere e li faghiat sas
serenadas pro bi.lu fagher ischire. Cun su passare de su tempus
dendhe risposta a sa
paralimpa
Chicca l'aiat nadu chi issa puru fit innamorada. Custu fit bistadu su primmu
passu e
rispettendhe sas usantzias de sa bidha issoro
fint andhados a domo sua
isse e.i
sos suos. Mimmia benes non ndhe teniat e nemmancU sa famiglia de Chicca. Sos benes


issoro cunsistiant in su chi issos fint: pitzinnos de manos bonas
trabagliadores onestos e
de peraula
sanos e sabios. Custas fint sas siendhas chi podiant
in su tandho
assigurare
s'avvenire e
contendhe subra de.i cussas
Mimmia e Chicca
aiant fattu su progettu de
lassare sa terra issoro e andhare in chirca de fortuna in terra anzena.
Como cussu muttu sonaiat in sas orijas de sos duos antigos innamorados cun
dun'ateru significadu: su torrare issoro fit cussu de sa cursa de sa vida
chi issos aiant fattu

comente medas ateros paesanos
fedales e amigos
chi fint partidos e che fint andhados a
tesu
comente sos anzones chi joghendhe siche apartant dae s'ama. Pro cussu
como

s'intendhiant similes a sos anzone chi torrant a s'ama. Partidos
non pro jogu
ma pro
bisonzu
cuntentos de torrare e de contare
a parentes e amigos
comente in su coro ant
mantesu s'amore pro sa terra e pro sa zente issoro.
- S'ama a sa cale oe torro
narat tiu Mimmia
bido chi est istimada dae medas chi a
su matessi modu de a mie l'ant lassada
ma non si.l'ant ismentigada. Est sa Sardigna
chi
bidimuo sa chi est
bella e incantadora
solu candho la lassamos. Su de aer agatadu custa
gioventude oe mi at fattu torrare a pitzinnu e mi at fattu cumprendher chi fintzas chie no
podet torrare isse faghet benner nessi sos fizos. E amos bidu chi pro nos presentare est
bastadu unu faedhu nadu a muzere mia. Tenzo una cuntentesa chi non resesso a bos
contare
proite mi so intesu in terra mia apenas chi
comente unu miraculu
appo iscobertu
de essere afaca a zente de domo mancari non l'aera mai bida primma. Dognunu at lassadu
s'intrattenimentu sou pro gosare de.i cussa mai immaginada
ma aggradessida
cumpagnia.
No isco si tevo narrer grazie a bois
a sos mannos bostros
o a sa sorte pro custa
isperientzia chi apo a tenner in mente e in coro
pro la contare a fizos e at amigos -.
- Tiu Mimmi'
sa cuntentesa pius manna est sa nostra
ca su de agatare a bois non
solu nos at fattu arrivare innanti a sos logos de babbu e de mamma
ma nos est parfidu de
esser umpare cun issos - gai
faedhendhe puru pro su frade
narat Paulinu cun sos ojos
lughidos lughidos dae sas lagrimas chi fint acurtzu a ispuntare.
Margarida
sa pius manna de sas duas pisedhas australianas
narat:- Tiu Mimmi' su
faedhare bostru mi at fattu intendher in domo mia e non podides pensare cale timoria
mi.che at apartadu dae su coro. Senza contare cantu appo gosadu pro sas bellas melodias


de sos cantigos
chi deo aia intesu ateras bortas
ma guasi semper guastos
comente narat
mamma
dae sas istonaduras de babbu e de sos amigos suos a sos cales no est mai
resessidu a bi.lis fagher imparare giustos -.
Senza lu cherrer
Margarida at fattu ischire
a sos giovanos chi fint in sa cumitiva
chi
sos cantigos li piaghiant meda. Pius de unu
ma in particulare Pedru
chi tenet una boghe
bella meda
est già faghindhe progettos pro sas tres chidas chi Margarida e Lina si tevent
frimmare in domo de sos parentes. Pedru non est de sa matessi bidha
ma est acurtzu e
inie bi tenet divescios amigos.
S'ora de lassare Fiumicino est arrivada e dognunu si avviat a sa bessida pro
s'imbarcu. Pedru
cun delicadesa
si ponet afaca a Margarida e la cheret azuare a leare sos
bagaglios. Issa li narat grazie e chi non est netzessariu
dendheli una cuntenta mirada e
faghindheli una bella iscanzada de laras
chi a Pedru toccant su coro. - At a esser
at a
esser unu bonu signu?- pensat tra isse Pedru. Intantu su pensamentu sou est currindhe
deaberu a totta fua e.i su coro est a tochedhidos de amore. No at lassare passare seros
meda innanti de andhare a cantare
a sa carrela de sos parentes de Margarida
cussu bellu
muttu chi innanti non connoschiat e chi at imparadu dae tiu Mimmia. Pro isse su significadu
est propriu cussu de intendher dae buca de Margarida si est beru chi lu amat
propiu su chi
narant sas peraulas e su chi cheret narrer pro tottu sos innamorados chi
a lughe de luna

passant oras faghindhe sas serenadas a sas pitzinnas chi
senza esser ladras
che lis ant
furadu su coro.

Mariantonia Fara
Nata il 22/04/1942
Residente a Sassari in Via Marghinotti
24
Tel. 079 254024

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo ANZONES CHI TORRANT A S'AMA
Sezione  
Autore Mariantonia Farà
Nome C2006005
Anno 2006 
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore TecnoService
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2006 
Copertura Italia, Sardegna, Logudoro
Diritti Comune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo  

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto